Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50’den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile gerçekleştirilecek.

Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları, gerekçe raporları ile başvurarak toplulaştırma talebinde bulunabilecek.

Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda, isteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50’den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınacak.

Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.

Alınan bu karar, gerekçeleriyle DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulacak. Karara uyulmaması uygulamayı geciktirmeyecek. Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı da yerel ekim mevsiminden en az 30 gün önce aynı yöntemlerle duyurulacak.

Gelir kayıpları karşılanacak

Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabilecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresince karşılanacak.

Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak.

Arazi Derecelendirme Komisyonunca tespit edilen denklik dönüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden biri ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında ve uygun olması durumunda internet ortamında 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ veya proje idaresine yapabilecek. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmeyecek.

Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar yapılırken, bu mülakatlar, arazi malikleri adına, “mülakat yetkilendirme formu”nun DSİ veya proje idaresine ibrazı halinde gerçekleştirilebilecek.

Proje alanına hitap eden tesislerden direk ve trafo yeri, dinlendirme ve depolama havuzları gibi daha sonradan ruhsata tabi yasal işlemler gerektiren yerler, mümkünse, Hazine adına tescil edilecek. Aksi halde ilgili kurum tarafından kamulaştırılacak.

Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme kararları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmayacak. DSİ veya proje idaresinin onayı ile gerekli düzenleme yapılacak ve uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönderilecek.

Öte yandan, yönetmeliğin “Arazi toplulaştırması projelerinde köy sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis bulunan parsellerin komşu köy sınırına geçmesi halinde taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim cüz bedelleri ile malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edilinceye kadarki gelir kaybı DSİ veya proje idaresi tarafından ödenir.” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Önceki yazı
Bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak
Sonraki yazı
Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek

Bizi Takip Edin

E-Bülten

E-Mail Bültenimize Abone Olun Olup Bitenlerden İlk Sizi Haberdar Edelim.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Menü